چند تصویر از گل ها زیبا که فرارسیدن بهار 92 را به مردم اسبوکلا نوید می دهند.