نخستین نشست هئیت اجرائی شبکه سمن ها زیست محیطی مازندران با نماینده گان انجمن های زیست محیطی استان مازندران در تاریخ 1393/09/28در بابلسر برگزار شد . محور های این نشست که در دو بخش صبح و بعداز ظهر برگزار شد به شرح ذیل است :

الف : نشست صبح از ساعت 9الی13

1-گزارش سه ماهه هئیت اجرائی تو سط آقای مولانا دبیر سمن ها
2-ارائه نقطه نظرات ،و تجارب اقدامات انجام شده تو سط نماینده گان سمن ها
3-بررسی منشور پیشنهادی شبکه که پس از بحث و بررسی و اصلاحات آن مورد تصویب نماینده گان قرار گرفت
4-مقرر شد آین نامه اجرائی داخلی شبکه پس از اظهار نظر مکتوب نماینده گان سمن ها که به دبیر خانه ارسال میگردد،پس از اصلا حات جهت تصویب در جلسه آینده ارائه گردد.
5-مقرر شد سمن ها ی عضونسبت به تکمیل قرم عضویت اقدام و حداکثر تا یک ماه به دبیر خانه ارسال نمایند .
6-مقرر شد ،حداکثر تا یک ماه آینده سمن ها عضو، پتانسیل ها و یا مواردی که قابلیت عرضه و حضور در نمایشگاه بین الملی محیط زیست را دارند به دبیر خانه اعلام نمایند .
7-مبلغ عضویت تا پایان سال 93 (6 ماهه دوم )ماهانه 20 هزار تومان میباشد و میزان حق عضویت سال آینده متعاقبا تصمیم گیری خواهد شد .


ب : نشست بعداز ظهر 14-16


1-سخنرانی دکتر عموزاد مدیر کل آموزش و ترویج و مشارکتهای مردمی اداره کل منابع طبیعی استان مازندران –در خصوص اهمیت در ختا ن تو باغی . و میزان تخریب و مقا یسه آن با در ختان جنگلی ،پر داختند . مقررشد حداکثر تا یکماه آینده اعضای سمن ها برنامه پیشنهادی خود را در خصوص هفته منابع طبیعی وروز در ختکاری ،اعلام نمایند تا برنامه ریزی و هماهنگی از طریق شبکه انجام گیرد .
2-برگزاری گارگاه مشارکتی تو سط( دکتر نوری نشاط )تسهیل گر اجتماعی ،که در این کار گاه بدواّ موضوع مفاهیم و مبانی مشارکت پرداختند سپس به گام نخست از تسهیل گری اشاره داشتند .