ویدیوی بخشی از برنامه ی طلوع شبکه 4 سیما که در آن آقای محمد ثابت مسئول خانه فرهنگ بوم گردان پارس به ارائه ی گزارش درباره ی برنامه مشارکتی ملی جنگلانه در استان های مختلف پرداختند. در قسمت پایانی این برش ویدیویی گزارش فعالیت همیاران طبیعت را خواهید دید.