ویدیو کلیپ کوتاه از اجرای برنامه ی جنگلانه توسط همیاران طبیعت تبرستان.