در دومین جلسه ی این کارگاه آموزشی تفکیک زباله ی تر و خشک خانگی ، مواد مضر برای کرم خاکی ، چگونگی پرورش و ساخت جایگاه به شرکت کنندگان آموزش داده شد. در پایان به صورت عملی این فرایند اجرا شد و به هر متقاضی مقداری کرم خاکی و بستر برای شروع کار داده شد.