سازمان مردم نهاد همیاران طبیعت اسبوکلا امسال برای نخستین بار دستاوردها و طرح های خود را در نمایشگاه بین المللی محیط زیست تهران که هم اکنون در حال برگزاری است و سومین روز خود را سپری می کند، ارائه کرده است.

در حال حاضر سمن همیاران طبیعت اسبوکلا به همراه چند سمن دیگر عضو شبکه ی سمن های مازندران در سالن 41، غرفه ی 57 مستقر هستند. تاکنون بازدید افراد مختلف از سازمان های دولتی و غیر دولتی، تشکل های محیط زیستی، دانشجویان و سایر علاقمندان از غرفه ی همیاران قابل توجه بوده است. منتظر حضور گرم شما در زمان باقیمانده هستیم.