خانم معصومه ابتکار در آخرین روز از نمایشگاه بین المللی محیط زیست تهران طی بازدید از نمایشگاه، از غرفه ی همیاران طبیعت اسبوکلا بازدید کردند. طی این بازدیدگزارش کوتاهی از برنامه های همیاران ، به ویژه جلب مشارکت مردمی در زمینه مدیریت پسماند خانگی به ایشان ارائه شد.