دومین نشست اعضای شبکه ی سمن های محیط زیستی مازندران، 28 فروردین 1394 در بابلسر برگزار شد.

در بخش نخست این نشست موضوعات زباله سوزها و مشکلات آن ، مدیریت پسماند و بیوگاز به روش تخمیر خشک ، میانکاله و آشوراده ، سد هراز و منطقه ی دماند مطرح شدند و آیین نامه داخلی شبکه قرائت و تصویب شد.

سالخورده نماینده سمن همیاران طبیعت اسبوکلا در بخش مباحث مربوط به مدیریت پسماند طرح مدیریت پسماند خانگی که توسط این سمن در حال اجرا است را ارائه کرد.

وی با اشاره ی گذرا به مشکلات محیط زیستی استان به خصوص زباله، طرح همیاران طبیعت اسبوکلا را یکی از بهترین روش های قابل اجرا برای مدیریت پایدار پسماند برشمرد و گفت : در این طرح پس از آموزش و توانمندسازی افراد، زباله های تر منازل به شکلی صحیح مدیریت می شود،و با استفاده از کرم خاکی به ورمی کمپوست تبدیل می شود، زباله های خشک هم پس از تفکیک می تواند تحت مدیریت صحیح قرار گرفته و بخشی از آن به صنعت بازیافت سپرده شود.

سالخورده به برخی از ویژگی های ورمی کمپوست در کشاورزی اشاره کرده و گفت : ورمی کمپوست می تواند جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی باشد.

وی نیز به برخی از مزایای این طرح اشاره کرد و افزود : همیاران طبیعت اسبوکلا توانایی مدیریت و آموزش این طرح برای اجرا در سطح استان مازندران را دارد.

بخش دوم این نشستی مطالبی درباره ی امنیت غذایی و گیاهان دست کاری شده ی ژنتیکی توسط آقای دکتر درودیان مطالبی را ارائه داد.