سازمان مردم نهاد همیاران طبیعت اسبوکلا در نظر دارد به مناسبت روز زمین پاک، با همکاری دانش آموزان، سمن ها و مردم محلی، برنامه ی پاکسازی را با هدف حساس سازی جامعه در زمینه کاهش پسماند، حفظ خاک و پاسداشت از آن، فردا 2 اردیبهشت، ساعت 10 صبح، در روستای اسبوکلا ی ساری برگزار نماید.

 از همه ی همراهان و حافظان زمین در این برنامه ی مشارکتی دعوت می شود.

هماهنگی : آقای میرزایی 09118502677

در صورت امکان دستکش و کیسه ی زباله