روش های مختلفی برای مدیریت صحیح پسماند مطرح شده است. مانند دفن، استفاده از زباله سوز، کمپوستینگ و بیوکمپوستیک، تبدیل به انرژی و ... ما تمرکزمان روی مدیریت پسماند آلی و بخش فسادپذیر زباله ها است. پسماند آلی که بیشترین حجم زباله (70 – 80 درصد) را تشکیل می دهد و مهمترین منبع برای گسترش آلودگی زیست محیطی است.

تولید ورمی کمپوست از زباله علاو ه بر کاهش مشکلات اقتصادی، بهداشتی و زیست محیطی، نقش مهمی در تولید مواد آلی و جایگزینی کودهای پر مخاطره شیمیایی و نیز رهایی اکوسیستم های آبی و خاکی از آلودگی زباله های تولیدی دارد. در این راستا با استفاده از کرم خاکی و ایجاد ورمی کمپوست تولید کمپوست به طریق بیوتکنولوژی از کلیه منابع آلی از جمله  زباله ها ی خانگی، ضایعا ت کشاورزی، لجن تصفیه فاضلاب و غیره صورت می گیرد. در فرایند تولید ورمی کمپوست از زباله ها یک کود آلی بسیار مغذی تولید می گردد که علاوه بر کاهش خطرات زیست محیطی آن، روند بازگردش آنها را به طبیعت به صورت کود مصرفی تسریع می نماید. در نهایت پس از دوره تولید کمپوست که به عوامل متعددی بستگی دارد، علاوه بر اینکه از اثرات زیست محیطی مخرب زباله ها جلوگیری شده است، در ضمن یک کود آلی مغذی، تمیز و بی بو با توانایی اصلاح خاک و حفظ آب تولید شده که در صنعت کشاورزی و باغداری و پرورش آبزیان و دام و طیور استفاده بسیار مفیدی خواهد داشت. در فرایند تولید ورمی کمپوست روزانه امکان تبدیل ۵۰۰ کیلوگرم زباله در هر متر مربع با ضریب تبدیل ۹۰ درصد، به ورمی کمپوست وجود دارد. بنابراین از آنجایی که بیش از ۸۰ درصد از زباله های تولید شده در شهرها، مواد آلی و قابل تبدیل به کمپوست است و از سویی دیگر سادگی، هزینه های تولید نسبتاً پایین و قابلیت عمومی سازی فرایند تولید ورمی کمپوست در جهت بازیافت زباله ها، جای آن دارد که تحقیق و بررسی بیشتری جهت کاربرد این روش زیستی که اثرات قابل توجهی بر سلامت محیط زیست دارد ، انجام گیرد.