مطمئنا همه ی ما تاکنون به این دریافت رسیده ایم که تکنولوژی نه به تنهایی ، بلکه به دلیل مدیریت ناصحیح آن به همراه زیاده خواهی انسان معاصر ، مسیر توسعه ی کشاورزی و در کل استفاده از منابع طبیعی را به بیراهه برده است.