همیاران طبیعت اسبوکلا

Esbookola Nature Helpers Association

همیاران طبیعت اسبوکلا

Esbookola Nature Helpers Association

همیاران طبیعت اسبوکلا

تشکل همیاران طبعیت اسبوکلا نگاهش زاییده از آرمانی والا در جهت تحقق جامعه ای سالم در همه ی ابعاد است . همیاران می کوشد تا با آگاهی بخشی و جلب مشارکت مردمی ، همه را در این کار دخیل نماید تا با یکدیگر در محیطی پاکیزه و عاری از آلودگی توام با مهربانی زندگی کنیم.

سازمان مردم نهاد همیاران طبیعت اسبوکلا تشکلی است مردمی و جوان که از قلب روستای زیبای اسبوکلا در استان مازندران روییده و در آینده ای نزدیک آوای سبز خود را به دورترین نقاط ایران خواهد رساند. تشکل در نظر دارد با آموزش ، فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به جوامع محلی و طراحی و هدایت برنامه های کوچک و بزرگ زیست محیطی و جلب کمک ها و همیاری انجمن ها و گروه های دوستدار محیط زیست ، اندکی از سرعت تخریب زیستگاه های طبیعی و سالم بکاهد. پاکسازی طبیعت و خروج پسماند از محیط های طبیعی و هدایت آن به سوی بازیافت ، مطالعه و اجرای طرح های نوین و فناورانه در زمینه کاهش آلودگی و پسماند ، آموزش و هدایت جوامع محلی در زمینه ی کاهش تولید ، تفکیک و تبدیل پسماند ، آموزش و اجرای برنامه هایی در زمینه ی تولید و کاشت درختان جنگل هیرکانی به خصوص گونه های در معرض نابودی ، آموزش کودکان و نوجوانان ، برگزاری جشنواره ها و کارگاه های زیست محیطی تعدادی از برنامه های سازمان مردم نهاد همیاران طبیعت اسبوکلا است.

اهداف سازمان مردم نهاد همیاران طبیعت اسبوکلا  :

1) تغییر الگوی رفتاری خود و جامعه در برخورد با طبیعت با رویکرد توسعه ی پایدار

2) فرهنگ سازی ، اصلاح و ارتقای سطح فرهنگ زیست محیطی ( ابتدا خودمان و سپس جامعه )

3) حفاظت از عرصه های طبیعی و زیست بوم منطقه

4) حمایت از منابع طبیعی و هر آنچه که باید به نسل آینده تحویل داده شود (نگرش توسعه ی پایدار)

5) پیشگیری و جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی و ارائه راهکارهای علمی و عملی در این زمینه

7) همکاری با سازمان های همسو مانند سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی

8) انجام فعالیت های علمی و موثر در زمینه ی احیاء زیست توده

9) حساس کردن جامعه برای تغییر نگرش و جلب مشارکت داوطلبانه آنان برای حفاظت از محیط زیست

10) اجرای طرح های کاربردی و عملی در جهت کاهش پسماندهای شهری و روستایی

 این سازمان مردمی که از سال 1390 فعالیت های خود را در حوزه ی محیط زیست و منابع طبیعی آغاز کرده ، در نظر دارد طرح های زیستی محیطی و جنگل یاری خود را گسترش دهد.


همیاران طبیعت اسبوکلا

hamyaran.ngo@gmail.com