تشکل همیاران طبعیت اسبوکلا نگاهش زاییده از آرمانی والا در جهت تحقق جامعه ای سالم در همه ی ابعاد است . همیاران می کوشد تا با آگاهی بخشی و جلب مشارکت مردمی ، همه را در این کار دخیل نماید تا با یکدیگر در محیطی پاکیزه و عاری از آلودگی توام با مهربانی زندگی کنیم.

سازمان مردم نهاد همیاران طبیعت اسبوکلا تشکلی است مردمی و جوان که از قلب روستای زیبای اسبوکلا در استان مازندران روییده و در آینده ای نزدیک آوای سبز خود را به دورترین نقاط ایران خواهد رساند. تشکل در نظر دارد با آموزش ، فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به جوامع محلی و طراحی و هدایت برنامه های کوچک و بزرگ زیست محیطی و جلب کمک ها و همیاری انجمن ها و گروه های دوستدار محیط زیست ، اندکی از سرعت تخریب زیستگاه های طبیعی و سالم بکاهد. پاکسازی طبیعت و خروج پسماند از محیط های طبیعی و هدایت آن به سوی بازیافت ، مطالعه و اجرای طرح های نوین و فناورانه در زمینه کاهش آلودگی و پسماند ، آموزش و هدایت جوامع محلی در زمینه ی کاهش تولید ، تفکیک و تبدیل پسماند ، آموزش و اجرای برنامه هایی در زمینه ی تولید و کاشت درختان جنگل هیرکانی به خصوص گونه های در معرض نابودی ، آموزش کودکان و نوجوانان ، برگزاری جشنواره ها و کارگاه های زیست محیطی تعدادی از برنامه های سازمان مردم نهاد همیاران طبیعت اسبوکلا است.

اهداف سازمان مردم نهاد همیاران طبیعت اسبوکلا  :

1) تغییر الگوی رفتاری خود و جامعه در برخورد با طبیعت با رویکرد توسعه ی پایدار

2) فرهنگ سازی ، اصلاح و ارتقای سطح فرهنگ زیست محیطی ( ابتدا خودمان و سپس جامعه )

3) حفاظت از عرصه های طبیعی و زیست بوم منطقه

4) حمایت از منابع طبیعی و هر آنچه که باید به نسل آینده تحویل داده شود (نگرش توسعه ی پایدار)

5) پیشگیری و جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی و ارائه راهکارهای علمی و عملی در این زمینه

7) همکاری با سازمان های همسو مانند سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی

8) انجام فعالیت های علمی و موثر در زمینه ی احیاء زیست توده

9) حساس کردن جامعه برای تغییر نگرش و جلب مشارکت داوطلبانه آنان برای حفاظت از محیط زیست

10) اجرای طرح های کاربردی و عملی در جهت کاهش پسماندهای شهری و روستایی

 این سازمان مردمی که از سال 1390 فعالیت های خود را در حوزه ی محیط زیست و منابع طبیعی آغاز کرده ، در نظر دارد طرح های زیستی محیطی و جنگل یاری خود را گسترش دهد.


همیاران طبیعت اسبوکلا

hamyaran.ngo@gmail.com