همیاران طبیعت اسبوکلا

Esbookola Nature Helpers Association

همیاران طبیعت اسبوکلا

Esbookola Nature Helpers Association

همیاران طبیعت اسبوکلا

برگزاری کارگاه آموزشی تفکیک زباله ی خانگی از مبدا تا تبدیل به ورمی کمپوست و استفاده در کشاورزی ارگانیک

ایجاد سایت های خانگی ورمی کمپوست به همراه بستر و کرم ایزنیا فوتیدا و نظارت مستمر