افزایش کیفیت خاک از روش‌های مختلف مخصوصاً افزایش میزان مواد آلی ، مصرف ورمی کمپوست و کودهای زیستی ، منع سوزاندن بقایای گیاهی ، اعطای اصولی و علمی یارانه به نهاده کود از جمله مواردی است